Interpellaties 26/02/2019

CD&V - Interpellaties in de gemeenteraad 26 februari 2019

Punt 2 – goedkeuring van het huishoudelijk reglement – Hendrik Ingelbeen en Bercy

Bercy Slegers

De gemeenteraad probeert in haar werking zoveel mogelijk “paperless” te gaan. CD&V vroeg of we nog verder konden gaan én ook al de brieven van de stad gericht aan de gemeenteraadsleden per mail door te sturen in plaats per brief.

Wist u dat u zich kan abonneren op de agenda van de gemeenteraad ? Dan krijgt u elke maand een mailtje met een link naar de agenda. Raadslid Ingelbeen vroeg om dit abonnementssysteem meer te promoten. Veel te weinig mensen weten dat ze maandelijks per mail een melding kunnen krijgen van de Stad met de info en de agenda voor de volgende gemeenteraad.

Hendrik Ingelbeen diende een amendement in dat gevolgd werd: stemverklaringen van raadsleden zullen schriftelijk kunnen toegevoegd worden aan de notule van de gemeenteraad.

Bercy Slegers stelde voor om de gemeenteraad live te streamen via camera’s. Nu we een audiosysteem hebben met micro’s die alles opneemt is de volgende stap om de gemeenteraad live te streamen op het net een kleine stap. Er zijn evenwel verschillende soorten manieren om dit te doen de ene al kostelijker dan de andere. Ook stelde Slegers voor om een vragenuurtje in te voeren voor de bevolking. Een vragenuurtje is een uurtje waarin elke inwoner die zich vooraf aanmeldt met een duidelijke vraag kan stellen aan de raad. Dit kan elke maand voor de gemeenteraad vb: tussen 18u30 tot 19u30. Dit verlaagt de drempel tussen de burger en de politiek. De meerderheid had oor naar deze suggesties én bij de evaluatie in september 2019 zullen bovenstaande voorstellen verder uitgewerkt worden.

 

Ingediend door Kristof Vandamme – Zonne-energie met burgerparticipatie !

Kristof Vandamme wilde weten op welke stadsgebouwen er extra zonnepanelen gaan komen. Een jaar geleden besliste de Stad Wervik om mee te stappen in een raamcontract van alle gemeenten van de Leiestreek. De opdracht is gegund aan twee coöperaties. De Stad kan nu heel eenvoudig en heel vlug aan de 2 gegunde firma’s vragen om zonnepanelen te installeren op een stadsgebouw. 


Nieuw is de mogelijkheid tot burgerparticipatie. Elke burger zou aandelen van 250€ tot max. 5.000 € kunnen kopen en zo mee helpen aan het creëren van meer zonne-energie in de eigen stad. De firma is 20 jaar eigenaar van de zonnepanelen. De firma verkoopt de elektriciteit die deze panelen opwekken aan de stad. De prijs is te onderhandelen maar zal goedkoper zijn dan de commerciële prijs.

Kristof Vandamme vroeg of we nog verder kunnen gaan en of we ook de woningen van de bouwmaatschappij de Leie kunnen voorzien van zonnepanelen. Dit zou niet enkel het klimaat maar ook de huurders ten goede komen natuurlijk.

Ingediend door Kristof Vandamme – Woonboot langs de Leie

Er ligt al enkele weken een woonboot langs de Leie ter hoogte van Oosthove aangemeerd. De toestemming om aan te meren en er te blijven liggen moet gevraagd worden aan de Vlaamse Waterweg. Kristof merkt op dat de boot elektriciteit afneemt aan de stadshal Oosthove en dit met een kabel over het Jaagpad en over het openbaar domein. De meterstanden kunnen dan wel genoteerd worden om het verbruik door te rekenen, het is een gevaarlijke situatie. Als de kabels steeds over het Jaagpad en de groenzone moeten gelegd worden naar Oosthove toe, dan vind ik dit gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Wat als er meerdere boten zullen aanmeren en er meerdere kabels zullen liggen. Kristof vroeg om deze situatie te bekijken.

Ingediend door Kristof Vandamme – putten en bulten in de weg.

Ik wil er de gemeenteraad toch nog eens attent maken op de blijvende gevaarlijke situatie op het stuk Molenstraat ter hoogte van de Sociale Dienst van het OCMW, zeker voor fietsers en voetganger. Het is echt erbarmelijk... en eigenlijk zelfs schandalig... . Zeker als we willen dat we ons zoveel en zo vaak mogelijk met de fiets verplaatsen, dan komt koning fiets er hier in deze situatie toch maar bekaaid uit. En pas op, ik voel ook vanuit uw kant frustratie en onbegrip, en dat het allemaal zo lang moet duren, en dat er zeer veel tijd over gaat... En we weten allemaal, hoe moeilijk het is om iets van het gewest gedaan te krijgen rond problemen op ons grondgebied... . 


Maar ... hoe moeilijk kan het zijn om een strookje van wat is het? 20 meter te vervangen of er toch voor te zorgen dat er daar op een deftige manier over kan gereden worden? Mijn vraag is dan ook of er niet op korte termijn – OP KORTE TERMIJN - een oplossing kan komen, GEWOON DOEN - DE FIETSERS EN VOETGANGERS DANKEN U.

Ingediend door Bercy Slegers – “Klimaatdebat ook in Wervik en Geluwe”.

De wekelijkse acties en klimaatmarsen zwengelen het debat rond duurzaamheid overal aan. Ook in Wervik stapten leerlingen van de Futura-scholen op naar het stadhuis. Dit doet ons nadenken: “Wat kunnen we zelf doen om het klimaat te redden?”
Bercy Slegers (CD&V) interpelleerde hierover op de gemeenteraad van 26 februari 2019. CD&V formuleerde er het voorstel tot klimaatdialoog met verenigingen, inwoners en actoren die sterk begaan zijn met duurzaamheid en klimaat.

Debat en samenwerken - waarom geen grote TASK FORCE oprichten met alle verenigingen en inwoners die actief zijn in onze gemeente rond klimaat en duurzaamheid ? Eén keer of twee keer per jaar kan deze task-force samen komen. Doelstelling is om elkaar te informeren én te inspireren: "Wie doet wat, wie focust er zich op welk aspect van duurzaamheid en klimaat ? Wat zijn de voorstellen naar de stad toe ?" Zo kunnen er afspraken gemaakt worden wie welke rol opneemt. En kan de Stad concrete voorstellen verder uitwerken. Omgekeerd, de verenigingen of burgerbewegingen kunnen hun ding autonoom verder doen. Maar zo weet iedereen wie wat doet.

Digitaal platform waar alle initiatieven kunnen inloggen en zich presenteren.

Om het geheel te versterken stellen we voor om een digitaal platform op te richten op de stadssite. Alle verenigingen of initiatieven die rond duurzaamheid actief zijn krijgen een login. Ze kunnen er hun activiteiten in de picture zetten. Inwoners krijgen zo een goed overzicht van wat er bestaat én wie wat behartigd.

Nieuw leven inblazen

Hiermee kunnen we het duurzaamheidsbeleid van onze stad nieuw leven inblazen. Tot voor 4 jaar was er een duurzaamheidsambtenaar in de stad die zowel de inwoners, scholen, personeel e.a. actoren probeerde te sensibiliseren. Er waren gerichte acties zoals bijvoorbeeld: de dikke truiendag, afvalacties, wereldwaterdag, etc ... . Sinds een 4-tal jaar is dit volledig stilgevallen.

Gelukkig zijn er in Wervik en Geluwe tal van verenigingen die zelf initiatief nemen en met succes. 

Zo zijn er de burgerbewegingen “Wervik wordt wakker” en “Proper Wervik”. We moeten ze koesteren én verder helpen groeien.